Kalite Politikamız

KALİTE ve İSG POLİTİKAMIZ

 

ERİKOĞLU EMAYE BAKIR TEL SANAYİ AŞ, müşterilerimiz, çalışanlarımız, paydaşlarımız ve tedarikçilerimiz ile birlikte,  faaliyet gösterdiği sanayi dalının lider kuruluşu olmak ve bunu sürekli geliştirmek hedefimizdir;

·         Müşteri istek ve beklentilerini doğru anlayarak eksiksiz yerine getirmek,

·         Çalışanların eğitimlerine önem vererek, bilgi ve becerilerini geliştirmek,

·         Girdilerden başlayarak, üretimin her aşamasında uyguladığımız etkin yöntemler, sürekli iyileştirme ve kullandığımız ileri teknoloji ile mamulün kalitesini sürekli arttırmak,

·         Tüm iş süreçlerinde verimliliği öne çıkarmak,

·         Doğal kaynakları, çevreyi korumak, kirliliği ve atıkları azaltmak, tekrar kullanımı ve geri dönüşümü için çalışmalar yapmak,

·         İşletmemizden etkilenen tüm gruplar ile verimli bir işbirliği içinde toplumun refahına katkıda bulunmak. Çevre ve ISG ile ilgili uymakla yükümlü olduğumuz yasal ve diğer zorunluluklara uyumu ve güncel takibini sağlamak,

·         Tüm işletmemizde risk değerlendirmesi yaparak gerekli önlemleri almak, dolayısıyla çalışanlarımızın, tüm ziyaretçi ve taşeronların iş yerindeki güvenliklerini maksimum  seviyeye çıkarmak,

·         Yaralanmaların ve sağlık bozulmalarının önlenmesi için gerekli çalışmaları yapmak, iş kazalarını ve meslek hastalıklarını önlemek,

·         İşletmemizin tüm prosesleri için, sürekli ve ölçülebilir hedeflerle gelişmelere odaklanmak,

Gelişime ve değişime açık, çevreye ve topluma duyarlı bir şirket olmaktır.         

    

ÇEVRE POLİTİKAMIZ ve ÇEVRE EYLEM PLANIMIZ

 

Çevreyi korumak ve sürekliliğini sağlamak ve gelecek kuşaklara yaşanabilir temiz bir çevre bırakmak için, çevreyle ilgili tüm yasal ve diğer şartlara uymayı, çevre üzerindeki etkilerimizi kontrol altında tutmayı ve olumsuz etkilerimizi azaltarak, çevre performansımızı sürekli iyileştirmeyi taahhüt ediyoruz.        

ERİKOĞLU EMAYE BAKIR TEL. SAN. A.Ş. olarak politikamızı hayata geçirmek için çevre eylem planımız;

 

·         Çevre boyutları ile ilgili tüm yasal gereklilikler, müşteri gereklilikleri ve diğer şartları sağlayarak sürekli gelişim ve iyileştirme sağlamak.

·         Teknik ve ekonomik olanaklar çerçevesinde, çevreye en az zarar veren uygun teknolojileri kullanarak verimliliği artırıp enerji kullanımını oransal olarak azaltmak, doğal kaynakların korunmasını sağlamak.

·         İşletmede çevresel etkileri göz önünde bulundurmak ve yasal mevzuata uygun çevreye zarar vermeyen, iş sağlığı ve güvenliğinin sağlandığı bir üretim gerçekleştirmek.

·         Çevresel performansımızın sürekli iyileştirilmesi yönünde Çevre Yönetim Sistemimizi geliştirmek.

 

·         Ürünün çevresel etkilerinin iyileştirilebilmesi için tedarikçilerle ve müşterilerle sürekli iletişim içerisinde bulunmak.

·         İşletme ve bakım faaliyetleri sonucu oluşabilecek atıkları azaltarak geri dönüşüm ve yeniden değerlendirme alternatiflerini değerlendirmek, kirliliği azaltmak.

·         İş sağlığı ve güvenliği kuralları çerçevesinde oluşabilecek acil durum risklerini azaltarak, sağlık güvenlik ve çevre bütünlüğünü oluşturmaktır.

 

 

 KURUMSAL SORUMLULUK POLİTİKAMIZ

 

ERİKOĞLU EMAYE  BAKIR TEL SAN. A.Ş.  Sosyal Sorumluluk anlayışı gereği, aşağıdakileri yerine getirmeyi taahhüt eder:

Çocuk İşçi Çalıştırmanın Önlenmesi: ERİKOĞLU EMAYE BAKIR TEL SAN. A.Ş., hiçbir koşulda, çocuk işçi çalıştırmaz. Çocuk işçi çalıştırılmasına müsaade etmemeyi ve desteklememeyi taahhüt eder. İşe alımlarda, 18 yaşını doldurmuş olma şartı aranır ve doğrulama yapılmadan başvuru kabul edilmez. Ayrıca, ilgili okul onayı olmadan, stajyer çalıştırılamaz. 

Zorla ve Zorunlu Çalışmanın Önlenmesi: ERİKOĞLU EMAYE  BAKIR TEL SAN. A.Ş. hiçbir çalışanını, hiçbir konuda baskı altında ve borca dayalı çalıştırmaz, tüm çalışanlarını, eşit şartlar altında, kendi rızaları ile uygun pozisyonlarda istihdam etmeyi taahhüt eder. İstihdam tamamen yasal şartlara uygun olarak yapılır. İş akdinin sona erdirilmesinde, işveren ve çalışan için, İş Kanunu’nda tanımlanmış olan şartları yerine getirir. 

İş Sağlığı ve Güvenliğinin Sağlanması: ERİKOĞLU EMAYE BAKIR TEL SAN A.Ş. tüm çalışanlarına, iş sağlığı ve güvenliği için yasal gerekliliklerin yerine getirildiği, iş kazalarının ve meslek hastalıklarının önlenmesi için her türlü önleyici tedbirin alındığı, çalışanlarına yeterli donanıma sahip çalışma ortamı ve temel ihtiyaçlarını karşılayacakları sağlıklı her türlü imkânı sunmayı taahhüt eder. Seçilmiş olan Çalışan Temsilcileri, iş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerine ve karar süreçlerine katılır ve yasal görev, sorumluluk ve yetkilerini yerine getirir. (Y1 F26-Kalite ve İSG Politikası)

Ücretler ve Ödemeler: ERİKOĞLU EMAYE BAKIR TEL SAN. A.Ş. tüm çalışanlarına yasalar çerçevesinde belirlenen ücret ve sosyal haklarını tam olarak sağlar. Yasal şartların izin verdiği kesintiler dışında kesinti yapılmaz. 

Ayrımcılığın Önlenmesi: ERİKOĞLU EMAYE  BAKIR TEL SAN. A.Ş. çalışanları, işe alımda, çalışma süresince, ücret artırımı, terfi, ödüllendirme, performans değerlendirme ve işten ayrılma aşamasında, hiçbir şekilde, dil, din, ırk, cinsiyet, sosyal sınıf, politik görüş, cinsel tercih, hamilelik, medeni durum, sendika üyeliği ve fiziksel / ruhsal engellilik gibi özelliklerine göre değerlendirilmez. Bireysel yetkinlik özellikleri dikkate alınır ve değerlendirilir.

Kötü Muamele ve Tacizin Önlenmesi: Çalışanlarımıza, kurumsal cezalandırma yapmamayı, kötü muamele ve fiziksel / sözlü tacizde bulunmamayı; kötü muamele ve tacizden korumayı, çalışanlarımıza saygılı ve onurlu davranmayı taahhüt ederiz.  

Örgütlenme ve Toplu Pazarlık Hakkı: Çalışanlarımızın örgütlenme ve toplu pazarlık haklarına saygılı olmayı taahhüt ederiz. İşçi temsilcileri, görevlerini serbestçe yerine getirme hakkına sahiptir. Çalışanlarımızın temsil haklarına saygı göstermeyi taahhüt eder ve kendilerini ifade edebilmelerini destekleriz.

Adil Çalışma Ortamının Oluşturulması ve SürdürülmesiERİKOĞLU EMAYE  BAKIR TEL SAN. A.Ş., tüm çalışanlarını, uzun yıllar istihdam etmeyi hedefler. Çalışanlarımız için adil bir çalışma ortamının oluşturulması ve sürdürülmesi en önemli önceliklerimizden biridir. İlgili tüm yasa ve düzenlemelerle uyumlu, adil, çalışana saygılı, sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamının oluşturulması ile çalışanların başarısının, gelişiminin ve şirkete bağlılığının arttırılması hedeflenmektedir.

Üretimin İzlenebilirliği: ERİKOĞLU EMAYE  BAKIR TEL SAN. A.Ş., ana faaliyet konusu olan hizmetlerini kendisi yerine getirir. Mücbir sebepler olmadıkça, emaye proseslerini dış kaynaklı hale getirilmez. Getirilmesi durumunda, ilgili tüm müşteriler bilgilendirilir. Çalışılacak olan tedarikçi firmaların da, gerekli kalite, güvenlik, çevre ve sosyal uygunluk kriterlerini yerine getiriyor olması şartı aranır.

Güvenli Ürün Kullanımı: ERİKOĞLU EMAYE BAKIR TEL SAN. A.Ş. üretim ve bakım faaliyetlerini yerine getirirken, kullandığı kimyasal maddelerin sağlık, güvenlik ve çevre üzerindeki etkilerini değerlendirir ve teknik açıdan mümkün olan durumlarda, en güvenli ürünü kullanmayı taahhüt eder.

Gizlilik: ERİKOĞLU EMAYE BAKIR TEL SAN. A.Ş. müşterilerimize ait fikri ve maddi varlıkların, ticari sır olarak kabul edilebilecek tüm bilgilerin, gizliliğini muhafaza eder ve yanlışlıkla / bilerek açıklanmasına engel olur.

Yasal ve Diğer Şartlara Uyum: Mevcut kanun ve yönetmeliklere, müşterilerimizin ve iş ortaklarımızın kurallarına ve gönüllü olarak uyguladığımız yönetim sistem standartlarına uygun olarak faaliyetlerimizi sürdürmeyi ve ilgili tarafların denetimlerinde şeffaf davranmayı ve işbirliği yapmayı taahhüt ederiz. 

Rüşvetin Önlenmesi, Etik Davranma: Tedarikçilerimizden maddi kazanç sağlayacak hiçbir hediye ve ödemeyi hiçbir koşulda kabul etmemeyi ve bu tür taleplerde bulunmamayı  taahhüt ederiz. Çalışanlar için haksız kişisel avantaj sağlayan her türlü davranış ERİKOĞLU EMAYE BAKIR TEL SAN. A.Ş.’de tolere edilmez. Rüşvet olarak kabul edilebilecek her türlü materyal almak ve vermek kesinlikle yasaktır.

Çalışma saatleri ve fazla mesai: ERİKOĞLU EMAYE BAKIR TEL SAN. A.Ş. çalışanlarının çalışma ve dinlenme saatleri, 4857 sayılı iş kanunu ile uyumlu olarak düzenlenmiştir. Çalışma ve dinlenme saatlerinin, haftalık ve yıllık izinlerin belirlenmesinde yürürlükteki kanun ve yükümlülüklere ve fazla mesaide gönüllülük esasına uymayı taahhüt ederiz.

Çevrenin Korunması ve Sürekliliğin Sağlanması: Doğal kaynakların tüketimini azaltmak, enerjiyi verimli kullanmak, kirliliği azaltmak, atık yönetimi uygulamak  ve sürekliliğini sağlamak için tüm çevre yasa ve yönetmeliklerine uyarak, gelecek kuşaklara yaşanabilir temiz bir çevre bırakılması hedeflenmektedir. (Y1 F27-Çevre Politikası)

07.07.2017

Harun Ö. TAN

Erikoğlu Emaye Bakır Tel San. A.Ş.

Genel Müdür

yükleniyor..